جواب فعالیت های درس 11 قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 11 قرآن نهم

گام به گام درس یازدهم قرآن دهم

جواب فعالیت های درس 11 قرآن نهم

نام درس : درس یازدهم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

گام به گام درس یازدهم قرآن نهم

گام به گام قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 11 قرآن نهم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 116 و 117 و 119 و 120 درس یازدهم آموزش قرآن پایه نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس یازدهم جلسه اول

جواب فعالیت های قرآن نهم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زندگی، از چه، قرار ندادیم

1-عَمَّ (عَن + ما) از چه 5-مِهاد محل آرامش و استراحت
2-کَلّا هرگز چنین نیست 6-اَزواج گونه ها و شکل ها(ی مختلف)، جمع زَوج
3-ثُمَّ سپس، باز هم 7-سُبات آسایش و آرامش
4-لَم نَجعَل  قرار ندادیم 8-مَعاش کسب و کار، زندگی

 

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس ۱۱ قرآن نهم: همانطور که در درس عربی آموخته اید، هرگاه «سَ» یا «سَوفَ» قبل از فعل مضارع بیاید، فعل مضارع به صورت آینده معنا می شود، مانند: یَعلَمُ: می داند ← سَیَعلَمُ: خواهد دانست
1 .النَّبَإِ العَظیمِ: خبری بزرگ
2 .کَلّا سَیَعلَمُونَ: هرگز چنین نیست، خواهند دانست

3 .اَلَم نَجعَلِ الأرضِ: آیا قرار ندادیم زمین را
4 .خَلَقناکُم: آفریدیم شما را

5 .سَنَکتُبُ ما قالُوا: خواهیم نوشت آنچه را که گفتند
6 .فَسَوفَ تَعلَمُونَ: پس خواهید دانست

7 .سَیَجعَلُ الله بَعدَ عُسرٍیُ سرًا: قرار خواهد داد خداوند بعد از سختی، آسانی را

همیار

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب انس با قرآن درس ۱۱ قرآن نهم: ترجمه ی آیات سوره ی نبأ را کامل کنید.

1 .عَمَّ یَتَساءَلُونَ:

از چه از یکدیگر می پرسند؟

2 .عَنِ النَّبَإِ العَظیمِ:

از خبری بزرگ.

3 .اَلَّذی هُم فیهِ مُختَلِفُونَ:

که آنها در آن اختلاف دارند.

4 .کَلّا سَیَعلَمُونَ:

هرگز چنین نیست، خواهند دانست.

5 .ثُمَّ کَلّا سَیَعلَمُونَ:

سپس هرگز چنین نیست، خواهند دانست.

6 .اَلَم نَجعَلِ الأَرضَ مِهادًا:

آیا قرار ندادیم زمین را محل آرامش و استراحت.

7 .وَالجِبالَ أَوتادًا:

و کوه ها را وسیله ی استقرار و پابرجایی(زمین).

8 .وَ خَلَقناکُم اَزواجًا:

و آفریدیم شما را به گونه ها و شکل ها.

9 .وَ جَعَلنا نَومَکُم سُباتًا:

و قرار دادیم خوابتان را برای آسایش و آرامش.

10 .وَ جَعَلنَا اللَّیلَ لِباسًا:

و قرار دادیم شب را پوششی.

11 .وَ جَعَلنَا النَّهارَ مَعاشًا:

و قرار دادیم روز را برای کسب و کار.

ج- از صفحه 581 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید. 

إلَی ما کُنتُم بِه : بسوی آنچه بودید

به ان ألَم نَخلُقُکم مِن ماءٍ : آیا خلق نکردیم شما را از آبی

جواب جایگاه پرهیزکاران صفحه 117 قرآن نهم (پیام قرآنی درس یازدهم )

جایگاه پرهیزکاران

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس یازدهم جلسه دوم

جواب فعالیت های قرآن نهم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

خلق شد، چگونه، می بینند، گسترده شد، شتر

1-یَنظُرونَ می بینند، دقت می کنند 5-رُفِعَت برافراشته شد
2-اِبِل شتر 6-نُصِبَت برپا شد
3-کَیفَ چگونه 7-سُطِحَت گشترده شد، هموار شد
4-خُلِقَت خلق شد

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس 11 قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .اَفَلا یَنظُرُونَ: پس آیا دقت نمی کنند
2 .إِلَی الاِبِلِ: به شتر

3 .کَیفَ خُلِقَت: چگونه خلق شد 
4 .وَ إِلَی السَّماءِ: و به آسمان

5 .کَیفَ رُفِعَت: چگونه برداشته شد
6 .وَ إِلَی الجِبالِ: و به کوه ها

7 .کَیفَ نُصِبَت: چگونه برپا شد
8 .وَ إِلَی الاَرضِ: و به زمین

9 .کَیفَ سُطِحَت: چگونه گسترده شد
جواب فعالیت های قرآن نهم
جواب انس با قرآن درس 11 قرآن نهم: ترجمه آیات سوره غاشیه را کامل کنید
1 .اَفَلایَنظُرُونَ إِلَی الاِبِلِ کَیفَ خُلِقَت:

پس آیا دقت نمی کنند به شتر که چگونه خلق شد؟

2 .وَ إِلَی السَّماءِ کَیفَ رُفِعَت:

و به آسمان که چگونه برافراشته شد؟

3 .وَ إِلَی الجِبالِ کَیفَ نُصِبَت:

و به کوه ها که چگونه برپا شد؟

4 .وَ إِلَی الأَرضِ کَیفَ سُطِحَت:

و به زمین که چگونه گسترده شد؟

ج- از صفحه  587 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

وَ إِنَّ عَلَیکُم : و قطعاً بر شما

إِذَا البِحارُ: هنگامی که دریاها

جواب سرانجام نیکوکاران و گناهکاران  صفحه 120 قرآن نهم (پیام قرآنی درس یازدهم )

سرانجام نیکوکاران و گناهکاران

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *