معنی درس ستاره روشن فارسی ششم با کلمات و مخالف (هفدهم )

معنی درس ستاره روشن فارسی ششم با کلمات و مخالف (هفدهم )

معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس ستاره روشن

معنی درس ستاره روشن فارسی ششم با کلمات و مخالف (هفدهم )

نام درس : ستاره روشن | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی

معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس ستاره روشن

درس هفدهم :: ستاره روشن

معنی درس ۱۷ صفحه ۱۰۶ فارسی ششم

چنان خواندم که چون بزرگمهرِ حکیم، برادران را وصیّت کرد که « در کُتب خوانده ام که آخرالزّمان پیغامبری خواهد آمد، نام او محمّد مصطفی (ص) اگر روزگار یابم، نخست کسی من باشم که بدو گَرَوم، شما هم فرزندان خود را چنین وصیّت کنید تا بهشت یابید ».
معنی: در جایی خوانده ام که وقتی بزرگمهر حکیم به برادرانش سفارش کرد که »در کتاب ها خوانده ام که در آخرِ زمان پیامبری می آید به نام محمّد مصطفی ( ص ) . اگر زنده بمانم، اوّلین کسی خواهم بود که از او اطاعت می کنم. شما هم به فرزندان خود سفارش بکنید که از او پیروی کنند تا به بهشت بروید.

حکما و علما نزدیک وی آمدند و می گفتند که ما را از علم خویش بهره دادی و هیچ چیز دریغ نداشتی تا دانا شدیم، ستاره ی روشن ما بودی که ما را راه راست نمودی، ما را یادگاری ده از علم خویش.
معنی: دانشمندان و عالِمان، نزد او می آمدند و می گفتند که از علم و دانش خود به ما فایده ای می دادی و همه چیز را در اختیارمان می گذاشتی تا اینکه دانا شدیم، برای ما، مانند ستاره ی روشنی بودی که در میان تاریکی و گمراهی، راهنمایی و هدایت مان می کرد. به ما از علم و دانش خویش، یادگاری بده.

گفت: وصیّت کنم شما را که خدای، عَزّ وَ جلّ، به یگانگی شناسید و وی را اطاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوی شما می بیند و آنچه در دل دارید، می داند و زندگانی شما به فرمان اوست.
معنی: به شما سفارش می کنم که خدای گرامی و بزرگ را یکتا و یگانه بدانید و از او پیروی کنید و بدانید که خدا، کارهای خوب و بد شما را می داند و هرچه در درون شما پنهان باشد، از آن آگاه و باخبر است و زندگی شما به امر و فرمان خداوند در گردش است.( اختیار شما در دستِ خداوند است.)

نیکویی گویید و نیکوکاری کنید که خدای، عَزّ وَ جلّ که شما را آفرید برای نیکی آفرید زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بد کننده را زندگانی، کوتاه باشد و پارسا باشید و چشم و گوش و دست از حرام و مال مردمان، دور دارید.
معنی: سخن خوب بگویید و کارهای نیک انجام بدهید که خدای گرامی و بزرگ شما را آفرید تا نسبت به هم به نیکی رفتار کنید و از بدی پرهیز کنید و از انسان های بد و ناشایست دور باشید، زیرا عمر انسان های بدکار کم است و پرهیزگار باشید و با تمام وجود از مال حرام و مال مردم، دوری کنید و به آنها دست نزنید.

معنی درس ۱۷ صفحه ۱۰۷ فارسی ششم

راست گفتن پیشه گیرید که روی را روشن دارد و مردمان، راستگو یان را دوست دارند و راستگوی هلاک نشود. و از دروغ گفتن دور باشید که دروغ زن ار چه گواهی راست دهد، نپذیرند.
معنی: به راستگویی بپردازید که راستگویی سبب روشنایی و شادی چهره می شود و انسان ها، راستگو یان را دوست دارند و انسان راستگو، نابود نمی شود و از دروغ گفتن دوری کنید، زیرا دروغگو حتی اگر شهادت درست بدهد، کسی حرف او را باور نمی کند.

و مردمان را عیب مکنید که هیچ کس بیعیب نیست؛ هرکه از عیب خود نابینا شد، نادان تر مردم باشد. و خوی نیک، بزرگتر عطاهای خدای است عَزّ وَ جلّ. و از خوی بد دور باشید که بندِ گران است بر دل و بر پای، همیشه بدخو در رنج بزرگ باشد و مردمان از وی به رنج.
معنی: از مردمان عیبجویی نکنید؛ زیرا انسان بدون عیب وجود ندارد؛ هرکسی از عیب و اشکال خود آگاه نباشد، از همه ی مردم نادان تر است. اخلاق خوب، بزرگترین بخشش خداوند عزیز و بزرگ است به انسان. از بداخلاقی دوری کنید که زنجیر سنگینی بر دل و پای انسان است و او را آزار می دهد، انسان بداخلاق همیشه در رنج و سختی است و دیگران هم از دست اخلاق بدِ او در رنج و سختی هستند.

و نیکو خوی در هر دو جهان، ستوده است. و هرکه از شما به زاد بزرگتر باشد، وی را بزرگتر دارید و حرمت او نگاه دارید.
معنی: انسان خوش اخلاق در دنیا و آخرت مورد ستایش قرار می گیرد. هرکسی که سنّش از شما بیشتر است او را گرامی تر بدارید و احترام او را حفظ کنید.

معنی کلمات درس ۱۷ مایه فارسی ششم

وصیّت : توصیه ، نصیحت
گِرَوَم : ایمان بیاورم
عطا : بخشش بهشت
یابید : به بهشت بروید
کُتُب : کتاب ها
نزدیک وی می آمدند : نزد او می آمدند
اگر روزگار یابم : اگر زنده بمانم
آخرالزّمان : زمانی که نزدیک به قیامت است.
نخستین : اوّلین
گِرَوَم : ایمان بیاورم
روی : در این جا به معنی چهره
نمودی : نشان دادی عیب
مَکنید : عیب کسی را نگویید
عَزّوَجَل : عزیز و بزرگوار
زینهار : آگاه باش
پارسا : پرهیز گار
اطاعت : حرف شنوی کردن ، پیروی کردن
کردار : رفتار راست گفتن پیشه
گیرید : همیشه راستگو باشید
دروغ زن : دروغ گو
گران : در این جا به معنی محکم و سنگین
ارچه : اگر چه
زاد : در این جا سن ، زمان عمر
حرمت : احترام
گواهی : در این جا به معنی شهادت
بهره : سود
ستوده : نیک ، ستایش شده
خوی : اخلاق
گران : در اینجا به معنی محکم و سنگین
بزرگتر : در اینجا به معنی بهترین
دریغ نداشتی : محروم نکردی ، مضایقه نکردی ، کم نگذاشتی
حرمت : احترام
زاد : تولد
گواهی : شهادت

 آوای گنجشکان 
شیخ : مرد پیر، عالم، مرد بزرگوار
مکتب خانه : مدرسه
غوغا : هیاهو، سر و صدا
لطف : مهربانی، خوش رفتاری
طبع : ذات، خلق و خوی، طبیعت
کوبه : وسیله فلزی که بر روی درب خانه ها نصب می شد و برای اطلاع ساکنین خانه کوبیده می شد
مست : مدهوش، بی هوش، شاد و خوشحال
آشفته : پریشان، نامنظم
مدعی : ادعا کننده
قانع : راضی، خرسند
ریسمان : طناب
خلق : خوی، منش
گوارا : لذیذ، مناسب
رد کند :باز گرداند
حصیر: نوعی فرش یا گستردنی که از نی یا گیاه دیگری بافته می شود
میان سال : نه پیر و نه جوان بلکه میان این دو
سرگردان : آواره، سرگشته
قید : بند
فلک : وسیله ای که در قدیم برای تنبیه پای بی ادبان و مجرمان استفاده می شد
آویخته : آویزان شده
معرفت : شناخت به علم و دانش
ادعا کردن : طلب کردن مزیتی برای خود
غیبت : پشت سر کسی حرف زدن
محفل : مجلس

هم خانواده درس ستاره روشن فارسی ششم

اطاعت ، مطیع
عیوب ، عیب ، معیوب
کتب ،کتاب ، کاتب
وصیت ، وصی ، وصایا
حرام ، محروم

مخالف کلمات درس ستاره روشن فارسی ششم

بهشت ≠ جهنم
حرام ≠ حلال
دانا ≠ نادان
نخست ≠ پایان

کلمات مهم املایی درس ۱۷ مایه فارسی ششم

آخرالزمان – حکیم – بزرگمهر – پیغامبر – بهره – دریغ – گِروَم – عیب – عطا – دروغ زن – راستگو – هلاک – حرمت – اطاعت – زینهار – حرام – پیشه گیرید – عَزَّوجلّ

پیام درس ستاره روشن
ما تا زمانی که زنده هستیم باید در یادگیری علم و دانش، تلاش کنیم. ما نمی توانیم بگوییم که همه ی دانش ها را بلد هستیم و نیازی به یادگیری نداریم؛ زیرا انسان های مغرور و خودخواه چنین ادّعایی می کنند که نیازی به یادگیری ندارند. پس برای یادگیری باید از تکبّر و غرور دوری کنیم و با تمام وجود، آماده ی پذیرش مطالب تازه باشیم.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • بدبخت :

  با سلام به همه ی ششمی ها میبینم که مثل من فردا امتحان فارسی خرداد دارید بهتون تبریک میگم که دارید درس میخوانید و مثل من هشت صبح تصمیم نگرفتیت که درس خواندن را شروع کنید🥲

 • فری فایر :

  خیلی از سایت خوبتون ممنونم خیلی خیلی عالی هست و واقعا من با این سوال های شما امتحان هامو عالی میدم خیلی از سایت و برنامه تون متشکرم❤❤

 • به خودم مربوطه :

  عالیه فردا میخوام امتحان فارسی بدم وقتشه که خراب کنم 😑😂

 • Ashkan :

  خیلی هم عالی

 • Mr.. :

  سلام عالی بود

 • محمد :

  فردامتحان دارم

 • دیگه هم هست :

  عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

 • الناز ساحلی :

  Nice👍🏻❤🥰☺😘

 • Sara :

  ممنون خوب بود 🌹 ولی یسری معنی های درس ۱۷ رو ننوشتید 🤚😐
  مثلا ، حرمت : احترام. زاد : تولد. بند گران : زنجیر سنگین
  گواهی : شهادت مصطفی : برگزیده و پاک

  • HamGamDars :

   ممنونم اضافه شد

 • mohammadamin :

  عالی توپــــــــــــه

 • عشق کتاب :

  عالی از سایت همگام درس متشکرم 😊😊😊😊😘😘😘😘

 • سلطان :

  عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی

 • هنرمند ناشناس :

  مچکرم🙏🏻

  • محدثه :

   درسته،پشت کتاب رو نگاه کنی همین جوابه:)

   • مهدی :

    عالی بود

 • ~~ :

  من از همیار خیلی مممنونم🌸💕فقط در قسمت معنی کلمات کلمه کوبه معنیش رو نوشتید(وسیله فلزی که بر روی درب خانه ها نصب می شود و برای{اطالع} فکر کنم اینجا باید اطلاع نوشته میشد:)))😇💙خواستم بگم که بقیه هم مثل من اشتباه نکنن😌🧚‍♀️

  • ناشناس :

   Thank you

  • ناشناس :

   عزیزم سایت اطلاع رو درست نوشته دقت کن

   • . :

    فردا امتحان دارم

  • به تو چه اسمم چیه!!؟؟؟ :

   نه درسته 🤕

   • ثمین :

    عالی

   • مبین :

    عالییییییی

  • fereshtehrahrvan :

   من از همیار بسیار متشکرم عالیه💕💮