جواب فصل 8 علوم هشتم

جواب فصل 8 علوم هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل هشتم

جواب فصل 8 علوم هشتم

نام درس : تولید مثل در جانداران | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل هشتم

گام به گام علوم هشتم / فصل 8 :: تولید مثل در جانداران / گام به گام و جواب فعالیت ها خود را بیازمایید و گفت و گو کنید فکر کنید و آزمایش کنید های صفحه 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 فصل هشتم علوم هشتم.

جواب فعالیت صفحه 66 علوم هشتم

فعالیت صفحه 66 علوم هشتم
پاسخ: ابتدا ظرف شیشه‌ای در دمای( 17 تا 25 )درجه نگهداری می‌کنیم، مشاهده می‌شود که تعدادی حباب روی محلول غلیظ ایجاد شده است. این حباب‌ها مربوط به گاز (کربن دی‌اکسید) است که توسط مخمر نان تولید شده است.

✅همگام درس / HamGamDars✅ 

جواب گفت و گو کنید صفحه 66 علوم هشتم

گفت و گو کنید صفحه 66 علوم هشتم

پاسخ: در این مخمر قسمتی از بدن جاندار رشد می‌کند و جوانه ایجاد می‌شود اما در باکتری، سلول اولیه به دو نیمه تقسیم می‌شود و دو باکتری حاصل می‌شود.

 

جواب فعالیت صفحه 67 علوم هشتم

وسایل و مواد لازم: نان کپک زده، میکروسکوپ، تیغه و تیغک
قطره‌ای آب روی تیغه بگذارید. با استفاده از چیزی مانند سوزن یا خلال دندان، مقداری از کپک را از روی نان بردارید و به آرامی با آب روی تیغه مخلوط کنید. روی آن تیغک بگذارید و با میکروسکوپ مشاهده کنید. شکل چیزی را که می‌بینید، رسم کنید. آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد چه عوامل محیطی در رشد کپک روی نان نقش مثبتی دارند؟
طراحی آزمایش:
کمی نان یا خمیر را مرطوب می‌کنیم، داخل کیسه‌ای قرار داده و در جای تاریک و گرم قرار می‌دهیم. پس از سه روز، کپک‌ها روی آن رشد می‌کنند می‌توانیم این کار را با میوه نیز انجام دهیم.
نتیجه گیری:
عوامل محیطی مؤثر در رشد کپک‌ها:
1- گرما
2- هوا
3- رطوبت
4- محیط قندی یا چربی

✅همگام درس / HamGamDars✅ 

جواب گفت و گو کنید صفحه 68 علوم هشتم

معمولاً کپک‌ها ابتدا به شکل لکه‌های کوچک روی نان یا میوه دیده می‌شوند؛ اما با گذشت زمان این لکه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند و سرانجام همه سطح آنها را می‌پوشانند. چه استدلالی برای این مشاهده دارید؟
پاسخ: زیرا کپک نان به وسیله هاگ تولید مثل می‌کند، هاگ‌ها روی سطح نان با جذب آب و مواد قندی به سرعت رشد کرده و ریشه‌دار می‌شوند. سپس با تولید هاگدان‌ها، هاگ‌ها را روی سطح نان پخش می‌کنند.

جواب فعالیت صفحه 69 علوم هشتم

فعالیت صفحه 69 علوم هشتم

پاسخ: الف) هیدر با جوانه زدن

ب) بعضی از شقایق دریایی با قطعه قطعه شدن

پ) تک سلولی ها با دو نیم شدن زیاد می شوند

✅همگام درس / HamGamDars✅ 

جواب فعالیت صفحه 69 علوم هشتم

فعالیت صفحه 69 علوم هشتم
پاسخ: روش‌های تکثیر و ازیاد گیاهان:
1- جدا کردن ساقه زیر زمینی یا پیاز گل‌ها: مثل زنبق، نرگس، گلایل
2- قلمه زدن مانند: شمعدانی، بید، مو
3- پیوند زدن مثل: گل سرخ، سیب، گردو
4- خوابانیدن شاخه: مثل: یاس، مو

 

جواب گفت و گو کنید صفحه 71 علوم هشتم

با توجه به اینکه در تولیدمثل جنسی، دو کامه از دو فرد نر و ماده با هم ترکیب می‌شوند، آیا کامه‌ها می‌توانند حاصل تقسیم رِشتمان باشند؟برای پاسخ خود دلیل بیاورید.
پاسخ: خیر، زیرا گامت‌ها حاصل تقسیم میوز هستند و تعداد کروموزم‌های آنها نصف تعداد کروموزم‌های سلول اولیه است. به طور مثال در انسان اسپرم 23 و تخمک 23 کروموزم دارد.

 

جواب فعالیت صفحه 71 علوم هشتم

فعالیت صفحه 71 علوم هشتم

در یاخته  تخم شکل 9،کدام تقسیم انجام میشود: 

میتوز یا میوز | میتوز

اگر تقسیم میوز وجود نداشت، آیا تولید مثل جنسی امکان پذیر بود؟ خیر ، چون گامت ها به وجود نمی آمد.

مرغها و خروسها هرکدام در یاخته های بدن خود، ٧٨ کروموزوم دارند. گامت های نر و مادهاین جانوران هرکدام چند کروموزوم دارند؟ 39

یاخته ٔ تخم آنها چند کروموزوم دارد؟ 78

✅همگام درس / HamGamDars✅ 

جواب فعالیت صفحه 72 علوم هشتم

فعالیت صفحه 72 علوم هشتم *

پاسخ: 1-روی آنها می خوابند و با گرمای بدنشان باعث تبدیل تخم به جنین میشوند ، بعد از خارج شدن از تخم هم از نوزاد مراقبت میکنند

پاسخ: 2-زیرا بسیاری از تخم های قورباغه به وسیله عوامل مختلف محیطی و موجودات دیگر از بین میرود. برای اینکه شانس تولید مثل افزایش یابد قورباغه تخم زیادی می گذارد تا تعدادی از آنها به سن بلوغ برسد.

 

جواب فعالیت صفحه 73 علوم هشتم

فعالیت صفحه 73 علوم هشتم *

پاسخ: دوقلوهای همسان از یک تخمک لقاح یافته‌ ایجاد شده‌اند که پس از تقسیم به دو جنین تبدیل شده‌اند و دوقلوهای غیرهمسان از دو تخمک جدا که توسط دو اسپرم جداگانه لقاح یافته‌اند ایجاد شده‌اند. DNA دوقلوهای یکسان شبیه هم ولی 50 درصد DNA دوقلوهای غیر همسان شبیه هم است.

✅همگام درس / HamGamDars✅ 

جواب فعالیت صفحه 74 علوم هشتم

فعالیت صفحه 74 علوم هشتم *

پاسخ: گلی که فقط پرچم یا مادگی داشته باشد تک پایه میگویند ماندد مثال های زیر

فعالیت صفحه 74 علوم هشتم 

 

✅همگام درس / HamGamDars✅ 

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 75 علوم هشتم

به جز حشره‌ها، جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل‌ها کمک می‌کنند، گزارشی درباره چنین جانورانی تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید. گزارش را می‌توانید به شکل تصویری ارائه دهید.
پاسخ: 1- پرندگانی مانند مرغ مگس‌خوار که از شهد گل‌ها استفاده می‌کنند باعث گرده افشانی می‌شوند.
2- انسان با انتقال دانه گرده از یک گیاه به گیاه دیگر باعث گرده افشانی مصنوعی می‌شود.
3- چسبیدن دانه گرده به بدن برخی از جانوران مانند چسبیدن دانه‌ها به پشم یا کرک بدن جانوران علف‌خوار.

جواب گفت و گو کنید صفحه 75 علوم هشتم

دو جمعیت از یک نوع جاندار در یک محیط زندگی می‌کنند. یک جمعیت حاصل تولیدمثل غیرجنسی و جمعیت دیگر حاصل تولیدمثل جنسی این جاندار است. اگر عوامل محیطی (مانند دما، رطوبت، غذا یا تغییر در عوامل زنده محیط مانندگسترش نوعی باکتری بیماری‌زا) تغییر کنند، پیش‌بینی می‌کنید افراد کدام جمعیت، بیشتر در خطر از بین رفتن قرار گیرند؛ چرا؟ با مقایسه دو نوع تولیدمثل جنسی و غیرجنسی، مزایا و معایب هر کدام را توضیح دهید.
پاسخ: جانداری که با تولیدمثل غیرجنسی تولید مثل می‌کنند بیشتر در معرض خطر قرار دارند، به طور مثال برای باکتر‌ی‌ها اگر دما از 4 درجه پایین‌تر رود بسیاری از باکتری‌ها از بین می‌روند. به طور کلی در تولید مثل غیرجنسی شانس زنده ماندن جاندار کمتر است، ولی در تولید مثل جنسی مثل پستاندران شانس زنده ماندن جاندار بیشتر است و به علت پیشرفته بودن ساختمان بدنی سازگاری بیشتر می‌شود.

✅همگام درس / HamGamDars✅ 

جواب فعالیت صفحه 75 علوم هشتم

فعالیت صفحه 75 علوم هشتم
پاسخ: ویژگی‌هایی مانند رنگ و بوی گل ‌ها حشرات را به خود جذب می‌کند. گلبرگ بعضی از گل‌ها دارای خاصیت رنگین کمانی است که حشراتی مانند زنبور عسل قادر به دیدن این طیف نوری هستند و جذب گل می‌شوند و دانه‌های گرده به بدن آنها می ‌چسبد در بعضی از گل‌ها مانند ارکیده شکل گل شبیه زنبور ماده است و رنگ و بوی آن را تولید می‌ کند و زنبور نر را به خود جذب کرده باعث گرده افشانی می‌شود.

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد می‌ شود از گام به گام درس 9 علوم هشتم و سوالات درس 8 علوم هشتم دیدن فرمایید!

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 26 | در انتظار بررسی: 0

 • Zahra.damardan :

  خیلی خیلی عالی بود✅👍👌🏻👌🏻

 • ناشناس :

  عااااااالییییی بود ممنون

 • sanan :

  عالی
  خیلی ب دردم خورد

 • f.amiri :

  مررررسیییییی

  • ناشناس :

   عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

   • معصومہ رضا :

    سلام بسیارعالی

 • Mahdiyeh :

  خیلی خوب بود ممنون

 • امیر کچل زاده :

  کی اشکاتو پاک میکنه شبا که غصه داری…. همگام درس

 • صبا ناظری :

  عالیی
  ممنونم

 • عسل :

  واااااااقعا عاااااااااااالی بود عاااالی
  خدا خیرتون بده
  خییییلی خلاصه و مختصر مفید
  محححشره
  واااقعا دستتون درد نکنه عالی بود❤

 • بهار :

  عالی

 • سینا :

  عالیییییی حرف نداره

 • نیلوفر :

  واقعا عالی
  من اپلیکیشن و سایت های دبگه ای هم دارم ولی این سایت واقعا عالی تر و بهتر هستش

 • ermia :

  واقعا عالی بود ممنونم

 • محمد :

  عالی ومفید👌

 • حنانه :

  عالیییییییبیییییییییی خیلی خلاصه و ساده

 • یسنا :

  ممنونم واقعا عالی بود

 • یسنا :

  عالییی❤❤❤❤❤❤❤

 • ناشناس :

  مر30❤️

 • ابوالفضل :

  واقعا ممنون خیلی خوب است
  من سایت های دیگه هم رفتم ولی این سایت یک چیز دیگه است

 • ابوالفضل :

  عالی

 • Draco :

  عالی بود واقعا بدرد خورد 😃

 • BOMBI :

  خیلی کمک کرد ممنون 🙂

 • حسین :

  عالی

 • mr. x :

  خیلی کاربردی و عالی ♥♥♥♥♥

 • Fat :

  خوب بود اما هنوز جا

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.