جواب درس سوم زبان انگلیسی هفتم

جواب درس سوم زبان انگلیسی هفتم

ترجمه و حل تمرین زبان هفتم درس 3

جواب درس سوم زبان انگلیسی هفتم

نام درس : سوم | موضوع : حل تمرینات | پایه هفتم

ترجمه و حل تمرین زبان هفتم درس 3

جواب زبان انگلیسی هفتم

گزارشدرس سوم

 

درس سوم :: سن من

معنی صفحه 16 انگلیسی هفتم

معنی صفحه 16 انگلیسی هفتم

My Age : سن من

Teacher: Nargess, when is your birthday?

نرگس ، تاریخ تولد تو کی هست؟

Nargess: It’s in Mehr.

در مهر ماه است

Teacher: Really? How old are you now?

واقعاً؟ الان چند سال داری؟

Nargess: I’m 12.

من هستم 12 [ساله]

Teacher: What about you, Tahereh?

تو چظور ، طاهره؟

Tahereh: My birthday is in ………………

تولد من در ….. است

 

معنی صفحه 17 انگلیسی هفتم

معنی صفحه 17 انگلیسی هفتم

How old are you? چند سال دارید؟

I’m 12. من 12

I’m 12 years old. من دوازده سال دارم

معنی صفحه 17 انگلیسی هفتم

When is your birthday?

When’s your birthday? زمان تولدت کی است؟

It’s in Bahman. در بهمن است

In Bahman. در بهمن

معنی صفحه 18 انگلیسی هفتم

Listen to the conversation between two students.
Nader: How old is your brother, Iman?

برادر شما چند سال دارد؟

Iman: He’s thirteen.

او 13 ساله است

Nader: Thirty?

30؟

Iman: No, thirteen, T-H-I-R-T-E-E-N.

نه 13

Nader: Oh, I see.

حله ، فهمیدم

1. Say your age and spell the number.

معنی صفحه 18 انگلیسی هفتم

 

جواب تمرینات 

حل صفحه 18 انگلیسی هفتم

 

تمرین اول

حل صفحه 18 انگلیسی هفتم

تمرین دوم

حل صفحه 18 انگلیسی هفتم

MonthAgeName
Esfand12Maryam
Bahman13Mona
Azar11Nazanin
Farvardin12Azar

 

معنی صفحه 21 زبان هفتم

Pair Work

کار گروهی

Do the conversation.

مکالمه را انجام دهید

You: How old are you?

شما : چند سالته؟

Your friend: I’m ………………………… . How about you?

دوست شما: سن من ….. است .شما چطور؟

You: …………………………………… . When’s your birthday?

شما : تولدت چه زمانیست؟

Your friend: It’s in …………………………… . What about you?

دوست شما: من در …… . شما چطور؟

You: …………………………………………… .

شما:

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *