همگام درس
همیار

گام به گام تفکر هفتم - همگام درس

جواب فعالیت خشم خود را چگونه مهار کنیم تفکر هفتم ؛ ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۷ و ۹۸

جواب فعالیت خشم خود را چگونه مهار کنیم تفکر هفتم ؛ ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۷ و ۹۸

جواب سوالات بخش 4 تفکر هفتم(درس خشم خود را چگونه مهار کنیم)

جواب فعالیت خشم خود را چگونه مهار کنیم تفکر هفتم ؛ ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۷ و ۹۸

نام درس : خشم خود را چگونه مهار کنیم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب فعالیت اضطراب چیست تفکر هفتم ؛ ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ و ۹۲

جواب فعالیت اضطراب چیست تفکر هفتم ؛ ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ و ۹۲

جواب سوالات بخش 4 تفکر هفتم(درس اضطراب چیست)

جواب فعالیت اضطراب چیست تفکر هفتم ؛ ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ و ۹۲

نام درس : درس اضطراب چیست | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب فعالیت تضاد و اختلاف نظر تفکر هفتم ؛ ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ و ۸۷

جواب فعالیت تضاد و اختلاف نظر تفکر هفتم ؛ ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ و ۸۷

جواب سوالات بخش 4 تفکر هفتم(تضاد و اختلاف نظر)

جواب فعالیت تضاد و اختلاف نظر تفکر هفتم ؛ ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ و ۸۷

نام درس : تضاد و اختلاف نظرهای خود را چگونه مدیریت کنیم؟ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

ارتباط با خانواده همسایگان و معلمان چگونه است تفکر هفتم ؛ ۷۸ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱ و ۸۲

ارتباط با خانواده همسایگان و معلمان چگونه است تفکر هفتم ؛ 78 ، 79 ، 80 ، 81 و 82

جواب سوالات بخش 4 تفکر هفتم(ارتباط با خانواده همسایگان)

ارتباط با خانواده همسایگان و معلمان چگونه است تفکر هفتم ؛ ۷۸ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱ و ۸۲

نام درس : ارتباط با خانواده همسایگان و معلمان چگونه است | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

جواب فعالیت مهارت های ارتباطی تفکر هفتم ؛ ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵ ، ۷۶ و ۷۷

جواب فعالیت مهارت های ارتباطی تفکر هفتم ؛ ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵ ، ۷۶ و ۷۷

جواب سوالات بخش 4 تفکر هفتم(مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت)

جواب فعالیت مهارت های ارتباطی تفکر هفتم ؛ ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵ ، ۷۶ و ۷۷

نام درس : مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

جواب فعالیت سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم ؛ ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ و ۵۶

جواب فعالیت سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم ؛ ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ و ۵۶

جواب فعالیت های بخش 2 تفکر هفتم(سبک های ارتباطی ما)

 جواب فعالیت سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم ؛ ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ و ۵۶

نام درس : سبک های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

جواب فعالیت سبک زندگی چیست تفکر هفتم ؛ ۵۱ و ۵۲

جواب فعالیت سبک زندگی چیست تفکر هفتم ؛ ۵۱ و ۵۲

جواب فعالیت های بخش 2 تفکر هفتم(سبک زندگی چیست)

 جواب فعالیت سبک زندگی چیست تفکر هفتم ؛ ۵۱ و ۵۲

نام درس : سبک زندگی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم