همگام درس
همیار

پودمان کار و فناوری پایه هفتم - همگام درس

جواب پودمان ۳ جستجو و جمع آوری اطلاعات کاروفناوری هفتم

جواب پودمان ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کاروفناوری هفتم

سوالات درس جست و جو و جمع آوری اطلاعات کاروفناوری هفتم

جواب پودمان ۳ جست و جو و جمع آوری اطلاعات کاروفناوری هفتم

نام درس : پودمان سوم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم