همیار

نوشتن فارسی هفتم - همگام درس

جواب درس 17 فارسی هفتم

گام به گام درس 17 فارسی هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام درس 17 فارسی هفتم

نام درس : ما میتوانیم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب درس 16 فارسی هفتم

گام به گام درس 16 فارسی هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام درس 16 فارسی هفتم

نام درس : آدم آهنی و شاپرک | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب درس 15 فارسی هفتم

گام به گام درس 15 فارسی هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام درس 15 فارسی هفتم

نام درس : آزاد | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب درس 14 فارسی هفتم

گام به گام درس 14 فارسی هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام درس 14 فارسی هفتم

نام درس : امام خمینی | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب درس 13 فارسی هفتم

گام به گام درس 13 فارسی هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام درس 13 فارسی هفتم

نام درس : اُسوه نیکو | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب درس 12 فارسی هفتم

گام به گام درس 12 فارسی هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام درس 12 فارسی هفتم

نام درس : خدمات متقابل اسلام و ایران | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب درس 11 فارسی هفتم

گام به گام درس 11 فارسی هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام درس 11 فارسی هفتم

نام درس : عهد و پیمان، عشق به مردم، | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب درس 10 فارسی هفتم

گام به گام درس 10 فارسی هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام درس 10 فارسی هفتم

نام درس : کلاس ادبیات | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب درس 9 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 9

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 9

نام درس : نصیحت امام ، شوق خواندن | موضوع : گام به گام درسی | پایه هفتم

جواب درس 8 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 8

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 8

نام درس : زندگی همین لحظه‌هاست | موضوع : گام به گام درسی | پایه هفتم