همگام درس
همیار

معنی شعر های فارسی ششم - صفحه 3 از 4 - همگام درس

معنی حکایت علم و عمل فارسی ششم ✔

معنی درس داستان من و شما فارسی ششم با کلمات و مخالف (درس چهارم)

معنی کلمات و متضاد و هم خانواده حکایت علم و عمل

معنی درس داستان من و شما فارسی ششم با کلمات و مخالف (درس چهارم)

نام درس : درس 4 | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی

معنی درس داستان من و شما فارسی ششم با کلمات و مخالف (درس چهارم)

معنی درس داستان من و شما فارسی ششم با کلمات و مخالف (درس چهارم)

معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس داستان من و شما

معنی درس داستان من و شما فارسی ششم با کلمات و مخالف (درس چهارم)

نام درس : درس 4 | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی

معنی کلمات و مخالف بخوان و بیندیش هدهد فارسی ششم ✔

معنی بخوان و بیندیش هدهد فارسی ششم با کلمات و مخالف (درس دوم )

معنی کلمات و متضاد و هم خانواده بخوان و بیندیش هدهد

 معنی بخوان و بیندیش هدهد فارسی ششم با کلمات و مخالف (درس دوم )

نام درس : درس 2 | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی

معنی شعر ای مادر عزیز فارسی ششم با کلمات و مخالف ✔

معنی شعر ای مادر عزیز فارسی ششم با کلمات و مخالف (درس دوم )

معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس ای مادر عزیز

 معنی شعر ای مادر عزیز فارسی ششم با کلمات و مخالف (درس دوم )

نام درس : درس 2 | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی

معنی پنجره های شناخت فارسی ششم با کلمات و مخالف (درس دوم )

معنی پنجره های شناخت فارسی ششم با کلمات و مخالف (درس دوم )

معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس پنجره های شناخت

 معنی پنجره های شناخت فارسی ششم با کلمات و مخالف (درس دوم )

نام درس : درس 2 | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی