همیار

مطالعات نهم - همگام درس

سوالات درس 16 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 16 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس شانزدهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات درس 16 مطالعات نهم با جواب

نام درس : ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی | موضوع : سوالات متن | پایه نهم