همیار

جواب فعالیت های مطالعات هفتم - همگام درس

جواب فعالیت های درس 19 مطالعات هفتم

گام به گام درس 19 مطالعات هفتم

جواب فعالیت های درس نوزدهم مطالعات اجتماعی

گام به گام درس 19 مطالعات هفتم

نام درس : آریایی‌ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند در ایران | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم