همگام درس
همیار

جواب تفکر و سبک زندگی هشتم - همگام درس

جواب فعالیت درس نقاشی شاهزاده خانم تفکر هشتم؛ ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵

جواب فعالیت درس نقاشی شاهزاده خانم تفکر هشتم؛ ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵

جواب فعالیت های بخش 1 تفکر سبک زندگی هشتم(نقاشی شاهزاده خانم)

جواب فعالیت درس نقاشی شاهزاده خانم تفکر هشتم؛ ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵

نام درس : بخش اول | موضوع : گام به گام | پایه هشتم