همگام درس

همیار مرجع تخصصی درسی و آموزشی برای تمام پایه ها میباشد . تمام مطالب این برنامه برای همیشه رایگان می باشد.

جواب درس 7 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 7

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 7

نام درس : علم زندگانی | موضوع : گام به گام درسی | پایه هفتم

جواب فصل 3 علوم هشتم

جواب فصل 3 علوم هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل سوم

جواب فصل 3 علوم هشتم

نام درس : از درون اتم چه خبر | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

جواب درس 6 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 6

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 6

نام درس : قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟ | موضوع : گام به گام درسی | پایه هفتم

جواب درس 4 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 4

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 4

نام درس : با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن | موضوع : گام به گام درسی | پایه هفتم

جواب فصل 2 علوم هشتم

جواب فصل 2 علوم هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل دوم

جواب فصل 2 علوم هشتم

نام درس : تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

جواب درس 3 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 3

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 3

نام درس : نسل آینده ساز | موضوع : گام به گام درسی | پایه هفتم

جواب فصل 1 علوم هشتم

جواب فصل 1 علوم هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل اول

جواب فصل 1 علوم هشتم

نام درس : مخلوط و جداسازی مواد | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم