همه چیز برای سوم ابتدایی - صفحه 2 از 2 - همگام درس

پایه سوم ابتدایی ، در این قسمت میتوانید نمونه سوالات و جواب های کتاب را مشاهده و دریافت کنید

معنی کلمات درس 3 فارسی سوم هم بازی آسمان آبی ؛ متضاد و هم خانواده

معنی کلمات درس 3 فارسی سوم هم بازی آسمان آبی ؛ متضاد و هم خانواده

معنی درس سوم : هم بازی آسمان آبی فارسی سوم دبستان

 معنی کلمات درس 3 فارسی سوم هم بازی آسمان آبی ؛ متضاد و هم خانواده

نام درس : درس سوم | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | سوم ابتدایی

معنی کلمات بخوان و بیندیش قصه تنگ بلور فارسی سوم ؛ متضاد و هم خانواده

معنی کلمات بخوان و بیندیش قصه تنگ بلور فارسی سوم ؛ متضاد و هم خانواده

معنی بخوان و بیندیش: قصه تنگ بلور فارسی سوم دبستان

 معنی کلمات بخوان و بیندیش قصه تنگ بلور فارسی سوم ؛ متضاد و هم خانواده

نام درس : درس دوم | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | سوم ابتدایی

معنی کلمات درس دوم فارسی سوم پدر بزرگ زنگ ورزش ؛ متضاد و هم خانواده

معنی کلمات درس دوم فارسی سوم پدر بزرگ زنگ ورزش ؛ متضاد و هم خانواده

معنی درس پدر بزرگ ، زنگ ورزش فارسی سوم دبستان

 معنی کلمات درس دوم فارسی سوم پدر بزرگ زنگ ورزش ؛ متضاد و هم خانواده

نام درس : پدر بزرگ زنگ ورزش | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | سوم ابتدایی

معنی کلمات درس اول فارسی سوم ستایش محله ما ؛ متضاد و هم خانواده

معنی کلمات درس اول فارسی سوم ستایش محله ما ؛ متضاد و هم خانواده

معنی درس ستایش محله ما فارسی سوم دبستان

 معنی کلمات درس اول فارسی سوم ستایش محله ما ؛ متضاد و هم خانواده

نام درس : ستایش محله ما | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | سوم ابتدایی